Сертификати и удостоверения

"Пътстроймонтаж"ООД гр. Силистра е член на Камарата на строителите в България  и на Българската браншова камара "Пътища".

 

 Фирмата притежава следните удостоверения за извършване на строително-монтажни работи (СМР):

Удостоверение № І– NV 011378, съгласно което може да изпълнява обекти от втора до пета категория от първа група строежи /високо строителство с прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения/
 

 

Удостоверение № ІІ– NV 002869, съгласно което може да изпълнява обекти от първа до четвърта категория от втора група строежи /от транспортната инфраструктура/

 

 

Удостоверение № ІV– NV 005498 за четвърта група строежи /благоустройствена инфраструктура,хидротехническо строителство и опазване на околната среда/
 

 

 

Удостоверение № V- NV 007857 за пета група, касаеща отделни видове СМР.

   

   

   Във фирмата е въведена Интегрирана система за управление, синтезираща в себе си изискванията на следните международните стандарти и наредби от Българското и Европейско законодателство:

       - ISO 9001:2000 за управление на качеството
      - ISO 14001:2004-за управление на околната среда
      - OHSAS 19001:1999-за управление на професионалната безопасност и охрана на труда 
      - “Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”.