Производствени бази

Производствената си дейност "Пътстроймонтаж"ООД осъществява на територията на Р. България. Дружеството разполага със следните производствени бази:

Асфалтова база

Фирма “Пътстроймонтаж”ООД притежава собствена асфалтовата база, намираща се на 6 км западно от гр. Силистра по път III-215. Там се произвеждат всички видове и типове висококачествени асфалтови смеси.Тя е с асфалтосмесител “Just Black”, производство на Швейцарската фирма “Ammann” с производителност 150 т/ч, монтиран 2006г. През 2012г. е построена и оборудвана собствена строителна лаборатория, в която да се осъществяват изпитвания на скални материали и асфалтови смеси. Към момента лабораторията е в процес на акредитация. Асфалтовата база разполага също и с оборудвана ремонтна работилница, кантар, площадки за съхраняване на строителни материали, административна сграда, места за гариране на механизацията и не на последно място висококвалифицирани тесни специалисти, обслужващи съораженията, сградите и и автомобилния парк.

 
Кариера за добив на инертни материали

Кариера “Поп Кралево” се намира в землището на с. Главан, отстояща на 20 км югоизточно от гр.Силистра. Разработена е от Окръжно пътно управление гр. Силистра през 1970г., като през първите години добива е бил около 10 000 куб.м. за година. След приватизацията е модернизирана и обновена, ставайки собственост на “Пътстроймонтаж”ООД. Към момента разполага с модерна трошачно-сортировъчна инсталация. Тя претрошава взривената скална маса на няколко вида фракции:

v    Несортиран трошен камък 0-40

v    Трошен камък (чакъл 40-120)

v    Кариерен пясък

v    различни фракции за производство на асфалтови смеси със зърнометрия от: 0-4 мм., 4-12 мм. и 12-20 мм.;

Пробивно-взривните работи се извършват от високо-квалифициран правоспособен персонал на фирмата. В района на кариерата има изградени: административна сграда, кантар, ремонтна работилница, вътрешно-кариерни пътища и площадки за депониране на готовата продукция. Същата е водоснабдена и електрифицирана. Кариера “Поп Кралево” разполага с най-добрите в областта си специалисти в района.

 

База за ремонт и поддържане на строителна механизация и автотранспорт

Базата за ремонт и поддържане на строителна механизация и автотранспорт се намира в района на гр.Силистра, източно по път I-7. Разполага с обширен автопарк, в който се гарира добре оборудвана специализирана механизация и автотранспорт за извършване на всички видове СМР в областта на пътното строителство, както и с ремонтна работилница, в която се извършват всички видове ремонтни дейности по леката и тежка механизация. Добре обучен и висококвалифициран персонал се грижи за ежедневната поддръжка и ремонт на всички машини. Изградена е много стройна организация по отношение пренасочване и управление на всички машини за работа. Базата за автотранспорт разполага с административна сграда, ремонтна работилница, складови халета, гаражи и обширна дворна площ.