Качество при изпълнение на СМР и грижа за околната среда

По време на изпълнението на обекти се вземат всички разумни мерки за опазване и защита на околната среда, както на строителната площадка, така и извън нея, като се съблюдават изискванията на Закона за опазване на околната среда и действащите в страната нормативи, а именно:

          1. Техническият ръководител на обекта осигурява провеждането на инструктаж на ръководения от него персонал по отношение на ЗБУТ и опазване на околната среда в района на строителната площадка и съседните територии. На площадката не се допускат работници и външни посетители, на които не е проведен инструктаж по опазване на околната среда.

          2. Работниците, под ръководството на техническия ръководител на строителната площадка отговарят за правилното подреждане и съхранение на материалите, реда и чистотата на строителната площадка.

          3. Специфични изисквания за опазване на околната среда, според предвидените за изпълнение видове работи:

          - третирането и транспортирането на отпадъците (излишните земни маси, строителни отпадъци) се извършва на местото за депониране по определен маршрут за транспортиране;

          -забранява се движението по пътищата на строителни машини с непочистена ходова част и замърсяването на пътното платно и съоръжения с кал и други отпадъчни материали;

          -превозването на насипни материали се извършва с изправни транспортни средства с предпазни платнища;

          -битовите отпадъци се събират в контейнер, разположен на строителната площадка;

          -работниците на строителната площадка предприемат всички мерки за рационалното използване на водните ресурси, в т.ч. и намаляване загубите на вода.