2013 година

1.СМР по проект “Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи  в гр.Тутракан

2. Ремонтни работи на пътни настилки в община Силистра“, обособена позиция 1. „Ремонтни работи на улични платна”

3. Ремонтни работи на пътни настилки в община Силистра“, обособена позиция 2. „Ремонтни работи на пътища от Общинска пътна мрежа”

4. Ремонт на общинска пътна инфраструктура” – с обособена позиция: Ремонт на общински пътища IV клас в община Алфатар, област Силистра през 2013 г.

5. Текущ ремонт на общинска улична мрежа в община Кайнарджа в това число: улица „Хан Тервел” с.Средище, улица „Първа” с. Давидово, улица  „Първа” в с. Посев, ул. „Първа” с. Голеш и ул. „Първа” с.Добруджанка”

6. Общинската пътна мрежа при Община Главиница с обособени позиции:

     - Асфалтобетоново изкърпване и  асфалтиране на  „Път SLS 1021/ІІІ-205 Стефан Караджа – Белица – Осен – Главиница” от км 1+100 до км 2+700

     - СМР улица „Пета” от О.Т. 19 до О.Т.36 с.Вълкан

     - Бетонов път към „Гробищен парк” с.Малък Преславец

7. Ремонт и рехабилитация  на участъци от общинска пътна мрежа в Община Тутракан и улици в град Тутракан за 2013”

8. Изграждане на асфалтобетонова настилка на селскостопанска площадка към ЗК „Съгласие” - с. Срацимир

9. Ремонт на селскостопанска площадка и вътрешни пътища на ЗК "Мотор - 93" с.Бабук

10. Изкърпване на дупки по улиците на кв. "Дивдядово", гр. Шумен11.

12. Изграждане на път край складова база в с. Войново

13. Ремонт на улици в гр. Варна

14. Доставка на асфалтобетон – плътна смес  на „ВиК” ООД гр. Силистра