2007 година

 1. ТРП и ЗП на републиканските пътища на територията на Област  Силистра     Текущ ремонт и зимно поддържане
 2. Рехабилитация и модернизация на техническата инфраструктура, свързваща пормишлена зона  на гр. Дулово с главен път І-7, Програма ФАР     Рехабилитация
 3. Подобряване на уличните настилки в населените места на Община Дулово     Текущ ремонт
 4. Устойчиво и интегрирано развитие, чрез обновяване и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с развитието на бизнеса - Реконструкция на ул. „Капитан Кръстев” гр. Силистра –Програма ФАР     Реконструкция на улицата
 5. Възстановяване на пътната конструкция на уличната мрежа в Община Силистра     Текущ ремонт
 6. Асфаллтиране на двора на ОУ „Отец Паисий” в гр. Силистра     Асфалтови работи
 7. Капитален ремонт на уличната мрежа в Община Алфатар – Програма САПАРД     Реконструкция на улици
 8. Ремонт на общинска пътна инфраструктура по ІV клас общински пътища и улици в Община Алфатар,област  Силистра     Текущ ремонт
 9. Подобряване на уличната мрежа в села от Община Ситово, Програма САПАРД     Текущ ремонт
 10. Ремонт на общински пътища № 21034, № 21026 и № 23522     Текущ ремонт
 11. Рехабилитация на ул. „Шеста” в гр.Главиница и Ремонт на част от уличната мрежа в гр.Главиница и с.Сребърна     Асфалтови работи
 12. СМР по Национална програма „Спорт в училище” в Оласт Силистра     Асфалтови работи
 13. Доствака и полагане на асфалтобетонови настилки на обект „БИЛЛА Маркет Силистра” гр.Силистра     Асфалтови работи